Toename van het aantal percutane vervangingen van de aortaklep

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke beslist om het jaarlijks aantal terugbetalingen door het RIZIV voor percutane vervangingen van de aortaklep, door middel van een katheder en dus geen operatie, te verhogen van 500 naar 1.500: “Zo heeft elke patiënt toegang tot de zorg die ze nodig hebben”. Vanaf 1 mei 2023 zullen een aanzienlijk hoger aantal patiënten die hiervoor in aanmerking komen, recht hebben op een terugbetaald implantaat.

Hartkleppen zijn essentieel voor het goed functioneren van ons hart. Het is niet uitzonderlijk ​ dat deze kleppen na verloop van tijd opgebruikt raken. Dan moet de aortaklep van de patiënt mogelijks worden vervangen, meestal via een operatie. Jaarlijks gaat het over een 3.000 operaties.

Sommige patiënten kunnen niet geopereerd worden omdat ze hoogrisico patiënt zijn of intussen te oud geworden zijn. Voor hen bestaat een minder invasief en minder risicovol alternatief, namelijk de percutane vervanging van de aortaklep (TAVI).

Met deze ingreep zetten we in op zij die niet kunnen geopereerd worden (hoogrisico, te oud, …). Een klinische studie toonde dat de kans op overleving tot op 5 jaar significant hoger ligt met een TAVI dan zonder operatie in die groep patiënten, net zoals minder ziekenhuisopnames. De terugbetaling door het RIZIV is dan ook voorbehouden voor patiënten die aan één van beide criteria voldoen (niet-operabel of hoog-risico).

Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke besliste nu dus om het jaarlijks aantal terugbetalingen voor een TAVI-ingreep, te verhogen van 500 naar 1.500:

Vandenbroucke: “We stellen vast dat het huidige maximumaantal terugbetalingen te beperkt is om alle patiënten die niet kunnen worden geopereerd of hoog-risico-patiënten zijn en een dergelijk implanteerbaar hulpmiddel nodig hebben, te helpen. Met deze beslissing verhogen we het aantal terugbetalingen, zodat elke patiënt toegang krijgt tot de zorg die zij of hij nodig heeft.”

Met het oog op het garanderen van de kwaliteit en veiligheid worden eveneens, op voorstel van de Commissie voor Tegemoetkoming van Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen, een aantal vergoedingsvoorwaarden voor het implantaat voorzien. Zo wordt het aantal ziekenhuizen waar dit hulpmiddel geplaatst mag worden, beperkt tot deze centra die een minimale ervaring inzake implantatie kunnen aantonen en een multidisciplinair overleg vereist tussen artsen met de diverse relevante expertises.